Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2 / Резултати

Резултати

Окончателен отчет

Окончателният отчет беше изпратен на 13 Февруари 2008г. на Националната агенция на Норвегия от контрактора на проекта.

 
   

Тестване и оценка

Разработените по проекта SUPERCOMET 2 материали (интерактивни анимации, текст и видео презентации), свързани с явленията електромагнетизъм и свръхпроводимост, придружени от ръководството и семинара за учителя бяха тествани и оценени. Представен е отчет на базата на мнението на повече от 2500 ученика, 250 учителя и 250 студента от повече от 65 училища в 13 страни. Материалите са преведени и адаптирани за използване в 14 Европейски страни. Резултатите от всяка страна са обединени от оценителя на проекта, който е представител на Института за обучение при Университета в Лондон, Англия в общ отчет.

 
 
   

Усъвършенстване на материалите за обучение

През 2006 г. и 2007 г. материалите бяха разширени и подобрени на базата на резултатите от тестването и оценката.

  • Новата версия на компютърното приложение може да се използва онлайн на адрес online.supercomet.no .
  • Ръководството за учителя беше разширено от 30 на 70 страници, включвайки нови раздели свързани със свръхпроводимостта.
  • Семинарът за учителя беше разширен от 1 целодневен на 4 полудневни модула, свързани с използване на компютърното приложение, на материалите на хартиен носител, с различни практични и полезни методи на преподаване.

Равнопоставеност на половете

Една от целите на проекта беше да допринесе за подобряване на равнопоставеността на половете. Университетът в Мурсиа представи отчет по този въпрос на конференция през Май 2007 г., който е резултат от задълбочено изследване. Този отчет е валиден само за Испания.

 
   

Разпространение на резултатите

Резултатите от проекта бяха разпространявани на годишните конференции и работни срещи на организациите GIREP и MPTL, които обединяват преподаватели по физика от различни страни. Трябва да се отбележи, че и двете организации GIREP и MPTL смениха по време на проекта SUPERCOMET 2 своите президенти, но и новите лидери са сред партньорите на SUPERCOMET 2. Сътрудничеството между партньорите включва лица от различни национални комитети свързани с разработката на учебни програми и научни изследвания.

Партньорът от Холандия AMSTEL представи проект за учебна програма свързана със свръхпроводимостта, която ще бъде приложена в Холандия. В Норвегия резултатите от проекта ще бъдат публикувани на национален сайт, подобни инициативи се очакват и от другите страни, партньори в проекта.

Разглеждане

Да разгледаме материалите разработени по проекта SUPERCOMET 2.

   
   

Следващ проект: MOSEM

По време на проекта беше разработен списък на демонстрации и експерименти свързани с явленията свъхпроводимост и електромагнетизъм. Дискусиите и сътрудничеството между партньорите доведоха до проекта MOSEM .