Проект SUPERCOMET 2 / MOSEM² / Задачи

Задачи

В основата си, целта на проекта MOSEM² е да свърже експериментите разработени в проекта MOSEM с моделиране и симулации.

Чрез проекта MOSEM² ще се

  • подпомогне интегрираното използване на данни от видео клипове, моделиране и симулации;
  • подобрят и разширят материалите от предишни проекти и ще се разработят допълнително нови материали (модели и симулации);
  • обучат учителите как да използват тези материали и/или как да ги адаптират за свои цели.

Интегрирането ще се извърши на техническо ниво: вместо отделни средства за натрупване, обработка и анализиране на данни, моделиране и симулации, които не се съвместяват добре заедно, учителите и студентите ще разполагат със средства, които се допълват взаимно по лесно достъпен начин.

Обосновка

Комбинирано с други средства, моделирането може успешно да води студентите към дейности в които те са активно ангажирани при изследване на физичните явления. Това ще ги въвлече в интелектуална дейност, която прави реалния живот така вълнуващ.

Това е началната предпоставка на този проект. Той ще бъде реализиран на основата на мултимедийните продукти от проекта SUPERCOMET 2, както и на експериментите от проекта MOSEM и ще създаде група от дейности свързани с моделиране, които учителите по физика и лицата подготвящи учители по физика могат да използват в лекциите си. Основните теми в проекта са от разделите Електромагнетизъм, Свръхпроводимост и Квантова механика.

Ще бъдат използвани снимки, видео клипове и данни от реалния живот и ще се акцентира върху използването на компютърните симулации при създаване на материали за използване в клас. Симулациите са полезно педагогическо средство (по-полезно от мултимедията) тъй като подтикват студентите да изследват, да бъдат активни и ги ангажира интелектуално в изследователски процес на учене, който е по-задълбочен и по-ефективен. Цели

Цели

Целите са:
a.- да се създадат подходящи педагогически материали,
b.- да се използват тези материали за обучение на учителите по физика, за да могат да включат моделирането в лекциите си
и
c.- да се приложи тази нова форма на преподаване и се изследва как влияе на обучението и ентусиазма на учителите и студентите.

Задачи

Задачите водещи към тези цели са:
1.- Да се определи група от модели, които напълно покриват темите от разделите електромагнетизъм, свръхпроводимост и квантова механика.
2.- Да се създаде колекция от примери от реалността под формата на снимки, видео клипове и данни свързани с обработка на реални експерименти, които ще допълнят разработените модели.
3.- Да се реализират компютърни симулации, които успешно да комбинират моделите и материалите от реалния живот и се създаде компютърно базирана педагогически издържана визуализация на разглежданите теми.
4.- Да се разработят подпомагащи материали (ръководства, указания за работа, списък на предлаганите дейности) базирани на тези симулации и данни, които ще покрият групата от дидактически единици върху посочените теми за учениците и студентите, както и за техните бъдещи учители.
5.- Да се сравнят материалите с учебните програми на различните Европейски страни, да се преведат и адаптират за локалните нужди и методи на преподаване.
6.- Да се създаде подходяща документация и се напишат ръководства.
7.- Да се обучи група от учители как да работи с новите материали при използване на моделирането в процеса на преподаване.
8.- Да се извърши тестване на национално ниво и се съпостави с външно оценяване.